برنامه موشکی ما قابل مذاکره نیست و از ورود افرادی که به این منظور به ایران سفر می‌کنند باید جلوگیری شود

برنامه موشکی ما قابل مذاکره نیست و از ورود افرادی که به این منظور به ایران سفر می‌کنند باید جلوگیری شود
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: هرگاه آمریکا حاضر باشد درباره از بین‌بردن تسلیحات هسته‌ای خود مذاکره کند، ما هم همان موقع حاضریم درباره مسائل موشکی‌ خودمان مذاکره کنیم.

برنامه موشکی ما قابل مذاکره نیست و از ورود افرادی که به این منظور به ایران سفر می‌کنند باید جلوگیری شود

نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: هرگاه آمریکا حاضر باشد درباره از بین‌بردن تسلیحات هسته‌ای خود مذاکره کند، ما هم همان موقع حاضریم درباره مسائل موشکی‌ خودمان مذاکره کنیم.
برنامه موشکی ما قابل مذاکره نیست و از ورود افرادی که به این منظور به ایران سفر می‌کنند باید جلوگیری شود