بسیاری از کالاهای فرهنگی استاندارد نیستند/ دنبال استانداردسازی هستیم

بسیاری از کالاهای فرهنگی استاندارد نیستند/ دنبال استانداردسازی هستیم
معاون اجرایی سومین نمایشگاه و جشنواره کالاهای فرهنگی گفت: بسیاری از کالاهای فرهنگی از استاندارد برخوردار نیستند که خوشبختانه امسال با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان استاندارد دنبال تحقق استانداردسازی هستیم.

بسیاری از کالاهای فرهنگی استاندارد نیستند/ دنبال استانداردسازی هستیم

معاون اجرایی سومین نمایشگاه و جشنواره کالاهای فرهنگی گفت: بسیاری از کالاهای فرهنگی از استاندارد برخوردار نیستند که خوشبختانه امسال با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان استاندارد دنبال تحقق استانداردسازی هستیم.
بسیاری از کالاهای فرهنگی استاندارد نیستند/ دنبال استانداردسازی هستیم