بعضی مسؤولان به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده‌اند

بعضی مسؤولان به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده‌اند
نماینده مردم زابل در مجلس گفت: امروز بعضی مسؤولان به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده‌اند.

بعضی مسؤولان به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده‌اند

نماینده مردم زابل در مجلس گفت: امروز بعضی مسؤولان به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده‌اند.
بعضی مسؤولان به جای حل مشکل مردم، خود تبدیل به مشکل شده‌اند