بین هنر و جامعه شکاف ایجاد شده است

بین هنر و جامعه شکاف ایجاد شده است
سرپرست حوزه هنری یادآور شد:حوزه هنری به عنوان خانه و سرپناه هنرمندان استان هنوز در مکان استیجاری است و هر سال مجبور است در جایی مستقر شود

بین هنر و جامعه شکاف ایجاد شده است

سرپرست حوزه هنری یادآور شد:حوزه هنری به عنوان خانه و سرپناه هنرمندان استان هنوز در مکان استیجاری است و هر سال مجبور است در جایی مستقر شود
بین هنر و جامعه شکاف ایجاد شده است

خرید بک لینک