بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر به مطالبات درمانی بیماران هموفیلی/ طی ۳سال گذشته با چالش‌های جدی در حوزه بیمه مواجه شده‌ایم

بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر به مطالبات درمانی بیماران هموفیلی/ طی ۳سال گذشته با چالش‌های جدی در حوزه بیمه مواجه شده‌ایم
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر گفت: در سه سال گذشته ما با چالش های جدی در حوزه بیمه مواجه شده ایم که با سوابق دیرین حمایتی سازمان های بیمه گر فاصله اساسی دارد.

بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر به مطالبات درمانی بیماران هموفیلی/ طی ۳سال گذشته با چالش‌های جدی در حوزه بیمه مواجه شده‌ایم

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران با انتقاد از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر گفت: در سه سال گذشته ما با چالش های جدی در حوزه بیمه مواجه شده ایم که با سوابق دیرین حمایتی سازمان های بیمه گر فاصله اساسی دارد.
بی‌توجهی سازمان‌های بیمه‌گر به مطالبات درمانی بیماران هموفیلی/ طی ۳سال گذشته با چالش‌های جدی در حوزه بیمه مواجه شده‌ایم