تأثیر استرس در بروز ۳ بیماری مهم گوارشی/ اخبار منفی را از خود دور کنید

تأثیر استرس در بروز ۳ بیماری مهم گوارشی/ اخبار منفی را از خود دور کنید
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: رفلاکس، سندرم روده تحریک‌پذیر و کولیت زخمی، ارتباط مستقیم با استرس داشته و قرار گرفتن در معرض اخبار منفی این بیماری‌ها را تشدید می‌کند.

تأثیر استرس در بروز ۳ بیماری مهم گوارشی/ اخبار منفی را از خود دور کنید

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: رفلاکس، سندرم روده تحریک‌پذیر و کولیت زخمی، ارتباط مستقیم با استرس داشته و قرار گرفتن در معرض اخبار منفی این بیماری‌ها را تشدید می‌کند.
تأثیر استرس در بروز ۳ بیماری مهم گوارشی/ اخبار منفی را از خود دور کنید