تحویل سلاح‌های بهینه شده دراگانوف به تک‌تیراندازان نیروی زمینی ارتش

تحویل سلاح‌های بهینه شده دراگانوف به تک‌تیراندازان نیروی زمینی ارتش
تسنیم نوشت: تک تیراندازان نیروی زمینی ارتش امروز، سلاح‌های بهینه شده دراگانوف خود را تحویل گرفتند.

تحویل سلاح‌های بهینه شده دراگانوف به تک‌تیراندازان نیروی زمینی ارتش

تسنیم نوشت: تک تیراندازان نیروی زمینی ارتش امروز، سلاح‌های بهینه شده دراگانوف خود را تحویل گرفتند.
تحویل سلاح‌های بهینه شده دراگانوف به تک‌تیراندازان نیروی زمینی ارتش

فروش بک لینک

خبر جدید