تذکر نماینده تهران به شهردار و استاندار برای غافلگیری برابر بارش برف

تذکر نماینده تهران به شهردار و استاندار برای غافلگیری برابر بارش برف
مصطفی کواکبیان گفت: به شهردار و استاندار تهران درباره غافلگیری در برابر بارش برف امروز بویژه در معابر فرعی تذکر می‌دهم.

تذکر نماینده تهران به شهردار و استاندار برای غافلگیری برابر بارش برف

مصطفی کواکبیان گفت: به شهردار و استاندار تهران درباره غافلگیری در برابر بارش برف امروز بویژه در معابر فرعی تذکر می‌دهم.
تذکر نماینده تهران به شهردار و استاندار برای غافلگیری برابر بارش برف