تصاویر | کاهش بی‌سابقه برف در پیست دیزین

تصاویر | کاهش بی‌سابقه برف در پیست دیزین
منطقه دیزین در مرز کوهستانی استان البرز و تهران قرار دارد و هر ساله یکی از مناطق پر برف محسوب می‌شد که امسال با گذشت یک ماه از زمستان با لایه‌های نازک و حتی بدون برف پوشیده شده است.

تصاویر | کاهش بی‌سابقه برف در پیست دیزین

منطقه دیزین در مرز کوهستانی استان البرز و تهران قرار دارد و هر ساله یکی از مناطق پر برف محسوب می‌شد که امسال با گذشت یک ماه از زمستان با لایه‌های نازک و حتی بدون برف پوشیده شده است.
تصاویر | کاهش بی‌سابقه برف در پیست دیزین