تعداد شهرک‌نشنیان اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی به 650 هزار نفر رسید

تعداد شهرک‌نشنیان اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی به 650 هزار نفر رسید
شورای شهرک‌سازی در اراضی فلسطین اشغالی آمار جدیدی از تعداد شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس منتشر کرد.

تعداد شهرک‌نشنیان اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی به 650 هزار نفر رسید

شورای شهرک‌سازی در اراضی فلسطین اشغالی آمار جدیدی از تعداد شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس منتشر کرد.
تعداد شهرک‌نشنیان اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی به 650 هزار نفر رسید