تعطیلی دولت آمریکا وارد روز دوم شد

تعطیلی دولت آمریکا وارد روز دوم شد
درپی عدم حصول توافق در مجلس سنای آمریکا، تعطیلی دولت فدرال این کشور 2 روزه شد.

تعطیلی دولت آمریکا وارد روز دوم شد

درپی عدم حصول توافق در مجلس سنای آمریکا، تعطیلی دولت فدرال این کشور 2 روزه شد.
تعطیلی دولت آمریکا وارد روز دوم شد