تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان

تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان
معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان از تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۴ دانشگاه خبر داد.

تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان

معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان از تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون سال ۹۴ دانشگاه خبر داد.
تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه کردستان