تغییرقرارداد فروش گاز به نروژی‌ها به حق‌العمل‌کاری بازی با الفاظ است/ بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند/ کشور سند راهبرد انرژی ندارد

تغییرقرارداد فروش گاز به نروژی‌ها به حق‌العمل‌کاری بازی با الفاظ است/ بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند/ کشور سند راهبرد انرژی ندارد
اخیرا همایشی با عنوان نفحات گاز در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با موضوع فروش گاز ایران به شرکت نروژی و تبدیل به ال ان جی برگذار شد که کارشناسان حقوقی و فنی و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابعاد این قرارداد را تشریح کردند.

تغییرقرارداد فروش گاز به نروژی‌ها به حق‌العمل‌کاری بازی با الفاظ است/ بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند/ کشور سند راهبرد انرژی ندارد

اخیرا همایشی با عنوان نفحات گاز در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با موضوع فروش گاز ایران به شرکت نروژی و تبدیل به ال ان جی برگذار شد که کارشناسان حقوقی و فنی و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابعاد این قرارداد را تشریح کردند.
تغییرقرارداد فروش گاز به نروژی‌ها به حق‌العمل‌کاری بازی با الفاظ است/ بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند/ کشور سند راهبرد انرژی ندارد