تقاص می گیریم

تقاص می گیریم
آمریکایی‌ها باید بدانند با بازیافت زباله‌های فراری ضد انقلاب که اکنون دوران پیری، فرتوتی و پوسیدگی را می گذرانند، نمی‌توانند دنبال معرکه‌گیری نرم باشند. آمریکایی‌ها خوب می‌دانند این رجزخوانی نیست و به زودی این پاسخ را دریافت خواهند کرد!

تقاص می گیریم

آمریکایی‌ها باید بدانند با بازیافت زباله‌های فراری ضد انقلاب که اکنون دوران پیری، فرتوتی و پوسیدگی را می گذرانند، نمی‌توانند دنبال معرکه‌گیری نرم باشند. آمریکایی‌ها خوب می‌دانند این رجزخوانی نیست و به زودی این پاسخ را دریافت خواهند کرد!
تقاص می گیریم