تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد

تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد
تلگرام در راستای سالم‌سازی، فعالیت کانال‌های غیراخلاقی این شکبه اجتماعی را متوقف کرد.

تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد

تلگرام در راستای سالم‌سازی، فعالیت کانال‌های غیراخلاقی این شکبه اجتماعی را متوقف کرد.
تلگرام کانال‌های غیراخلاقی را فیلتر کرد

بک لینک