تمامی اعضای تیم امنیت ملی ترامپ با عدم تأیید پایبندی ایران به برجام موافقند

تمامی اعضای تیم امنیت ملی ترامپ با عدم تأیید پایبندی ایران به برجام موافقند
مشاور امنیت ملی آمریکا راهبرد جدیدی در قبال ایران طراحی کرده که به موافقت تمامی اعضای تیم امنیت ملی کاخ سفید رسیده است. این طرح خواستار اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، و تشدید فشارها بر این کشور است.

تمامی اعضای تیم امنیت ملی ترامپ با عدم تأیید پایبندی ایران به برجام موافقند

مشاور امنیت ملی آمریکا راهبرد جدیدی در قبال ایران طراحی کرده که به موافقت تمامی اعضای تیم امنیت ملی کاخ سفید رسیده است. این طرح خواستار اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، و تشدید فشارها بر این کشور است.
تمامی اعضای تیم امنیت ملی ترامپ با عدم تأیید پایبندی ایران به برجام موافقند