تمجید ضرغامی از نیروی انتظامی در مهار اغتشاشات

تمجید ضرغامی از نیروی انتظامی در مهار اغتشاشات
اقتدار و توانمندی حرفه‌ای در مهار اغتشاشات، همراه با هوشیاری و درک صحیح از عملیات روانی و اهمیت افکار عمومی کارنامه ای موفق از نیروی انتظامی بر جای گذاشت.

تمجید ضرغامی از نیروی انتظامی در مهار اغتشاشات

اقتدار و توانمندی حرفه‌ای در مهار اغتشاشات، همراه با هوشیاری و درک صحیح از عملیات روانی و اهمیت افکار عمومی کارنامه ای موفق از نیروی انتظامی بر جای گذاشت.
تمجید ضرغامی از نیروی انتظامی در مهار اغتشاشات