تنظیم برنامه گسترده و منظم در سال 95 برای اقدامات حوزه ارتباطات و فناری اطلاعات

تنظیم برنامه گسترده و منظم در سال 95 برای اقدامات حوزه ارتباطات و فناری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار نوروزی با خانواده بزرگ ارتباطات و اصحاب رسانه گفت اظهار کرد: امسال سال رونق اقتصادی است و نقش وزارت ارتباطات در تحقق شعار تعیین شده توسط مقام معظم رهبری بسیار با اهمیت است.

تنظیم برنامه گسترده و منظم در سال 95 برای اقدامات حوزه ارتباطات و فناری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار نوروزی با خانواده بزرگ ارتباطات و اصحاب رسانه گفت اظهار کرد: امسال سال رونق اقتصادی است و نقش وزارت ارتباطات در تحقق شعار تعیین شده توسط مقام معظم رهبری بسیار با اهمیت است.
تنظیم برنامه گسترده و منظم در سال 95 برای اقدامات حوزه ارتباطات و فناری اطلاعات

بک لینک