تنها ۳۵ درصد صنایع معرفی شده به بانک «تسهیلات رونق تولید» گرفتند+نمودار

تنها ۳۵ درصد صنایع معرفی شده به بانک «تسهیلات رونق تولید» گرفتند+نمودار
طی ۸ ماهه امسال، تنها ۳۵ درصد واحدهای معرفی شده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

تنها ۳۵ درصد صنایع معرفی شده به بانک «تسهیلات رونق تولید» گرفتند+نمودار

طی ۸ ماهه امسال، تنها ۳۵ درصد واحدهای معرفی شده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
تنها ۳۵ درصد صنایع معرفی شده به بانک «تسهیلات رونق تولید» گرفتند+نمودار