تهدید رحمانی فضلی به استیضاح کار ساز نشد/عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی

تهدید رحمانی فضلی به استیضاح کار ساز نشد/عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی
بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور اعتبارنامه 221 منتخب انتخابات مجلس دهم صادر شده از این رو به نظر می‌رسد صدور اعتبارنامه یکی از منتخبان انجام نگرفته است.

تهدید رحمانی فضلی به استیضاح کار ساز نشد/عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور اعتبارنامه 221 منتخب انتخابات مجلس دهم صادر شده از این رو به نظر می‌رسد صدور اعتبارنامه یکی از منتخبان انجام نگرفته است.
تهدید رحمانی فضلی به استیضاح کار ساز نشد/عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی