توقیف خودروی آلاینده محیط زیست در رشت

توقیف خودروی آلاینده محیط زیست در رشت
یک دستگاه خودروی وانت که اقدام به تخلیه لاشه مرغ های تلف شده در حاشیه روستای کفته رود مینمود با هماهنگی به عمل آمده و همکاری شورای اسلامی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودروی آلاینده محیط زیست در رشت

یک دستگاه خودروی وانت که اقدام به تخلیه لاشه مرغ های تلف شده در حاشیه روستای کفته رود مینمود با هماهنگی به عمل آمده و همکاری شورای اسلامی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
توقیف خودروی آلاینده محیط زیست در رشت

خرید بک لینک