تیم کنترل بودجه و پروژه در اردبیل فعال می شود

تیم کنترل بودجه و پروژه در اردبیل فعال می شود
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اردبیل گفت: به لحاظ توجیه نحوه اجرای بودجه و به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه مشکل تیم های کنترل بودجه و کنترل پروژه فعال می شود.

تیم کنترل بودجه و پروژه در اردبیل فعال می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اردبیل گفت: به لحاظ توجیه نحوه اجرای بودجه و به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه مشکل تیم های کنترل بودجه و کنترل پروژه فعال می شود.
تیم کنترل بودجه و پروژه در اردبیل فعال می شود

فروش بک لینک