ثبت قیمت 71 دلار نفت برای نخستین بار از سال 2014/ ارزش دلار به کمترین میزان 3 و نیم سال گذشته رسید

ثبت قیمت 71 دلار نفت برای نخستین بار از سال 2014/ ارزش دلار به کمترین میزان 3 و نیم سال گذشته رسید
امروز در بازارهای جهانی با تضعیف ارزش دلار به کمترین میزان 3 و نیم سال گذشته باعث شد تا در کنار دیگر عوامل نفت خام برای نخستین بار از سال 2014 قیمت 71 دلار را لمس کند.

ثبت قیمت 71 دلار نفت برای نخستین بار از سال 2014/ ارزش دلار به کمترین میزان 3 و نیم سال گذشته رسید

امروز در بازارهای جهانی با تضعیف ارزش دلار به کمترین میزان 3 و نیم سال گذشته باعث شد تا در کنار دیگر عوامل نفت خام برای نخستین بار از سال 2014 قیمت 71 دلار را لمس کند.
ثبت قیمت 71 دلار نفت برای نخستین بار از سال 2014/ ارزش دلار به کمترین میزان 3 و نیم سال گذشته رسید