جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷

جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷
خبرگزاری فارس، جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ را منتشر کرد.

جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷

خبرگزاری فارس، جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ را منتشر کرد.
جدول هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷