جزئیات پیشنهاد افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر و سایرسطوح در سال 97

جزئیات پیشنهاد افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر و سایرسطوح در سال 97
دبیر شورای عالی کار با اشاره به جزئیات فرمول جدید افزایش دستمزد حداقل‌بگیران کارگری و سایر سطوح کارگری در سال 97،‌ گفت: برای افزایش قدرت خرید کارگران، می‌توان میزان افزایش حداقل‌بگیران را متفاوت از سایر سطوح مزدی در نظر گرفت.

جزئیات پیشنهاد افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر و سایرسطوح در سال 97

دبیر شورای عالی کار با اشاره به جزئیات فرمول جدید افزایش دستمزد حداقل‌بگیران کارگری و سایر سطوح کارگری در سال 97،‌ گفت: برای افزایش قدرت خرید کارگران، می‌توان میزان افزایش حداقل‌بگیران را متفاوت از سایر سطوح مزدی در نظر گرفت.
جزئیات پیشنهاد افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر و سایرسطوح در سال 97