جزییات سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات در مهرماه 95

جزییات سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات در مهرماه 95
اینسا نوشت: دبیر کمیته علمی سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات گفت که هشتمین سمپوزیوم با حضور پژوهشگران خارجی و داخلی و با هدف ایجاد محیط تبادل نظر علمی بین محققان از مراکز علمی دانشگاه‌ها و مبادله آخرین نکات علمی و توسعه و ترویج ICT برای آشنایی برای پیشرفت‌های تکنولوژی دنیا و به کار بردن آن در کشور برگزار می‌شود.

جزییات سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات در مهرماه 95

اینسا نوشت: دبیر کمیته علمی سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات گفت که هشتمین سمپوزیوم با حضور پژوهشگران خارجی و داخلی و با هدف ایجاد محیط تبادل نظر علمی بین محققان از مراکز علمی دانشگاه‌ها و مبادله آخرین نکات علمی و توسعه و ترویج ICT برای آشنایی برای پیشرفت‌های تکنولوژی دنیا و به کار بردن آن در کشور برگزار می‌شود.
جزییات سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات در مهرماه 95