جعبه سیاه سانچی با حضور تمام ذی‌نفعان باز می‌شود/ مقامات چین اجازه مصاحبه با خدمه کشتی فله‌بر را ندادند

جعبه سیاه سانچی با حضور تمام ذی‌نفعان باز می‌شود/ مقامات چین اجازه مصاحبه با خدمه کشتی فله‌بر را ندادند
معاون سازمان بنادر و دریانوردی: اعلام نتیجه بررسی‌ها روند حقوقی دارد و حداقل یک ماه زمان لازم دارد.

جعبه سیاه سانچی با حضور تمام ذی‌نفعان باز می‌شود/ مقامات چین اجازه مصاحبه با خدمه کشتی فله‌بر را ندادند

معاون سازمان بنادر و دریانوردی: اعلام نتیجه بررسی‌ها روند حقوقی دارد و حداقل یک ماه زمان لازم دارد.
جعبه سیاه سانچی با حضور تمام ذی‌نفعان باز می‌شود/ مقامات چین اجازه مصاحبه با خدمه کشتی فله‌بر را ندادند