حجم معاملات در بازار بین بانکی ۵۰ درصد افزایش یافت/ نرخ سود بین بانکی در آذر ماه ۱۸.۱ درصد

حجم معاملات در بازار بین بانکی ۵۰ درصد افزایش یافت/ نرخ سود بین بانکی در آذر ماه ۱۸.۱ درصد
تعداد معاملات در بازار بین بانکی این بازار در ۹ ‌ماهه ابتدايی سال ۱۳۹۶ معادل 27 هزار و 500 فقره به ارزش ۱۸ هزار ميليارد تومان بود که از نظر تعداد 14.8 درصد و از لحاظ ارزش 49.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار بین بانکی ۵۰ درصد افزایش یافت/ نرخ سود بین بانکی در آذر ماه ۱۸.۱ درصد

تعداد معاملات در بازار بین بانکی این بازار در ۹ ‌ماهه ابتدايی سال ۱۳۹۶ معادل 27 هزار و 500 فقره به ارزش ۱۸ هزار ميليارد تومان بود که از نظر تعداد 14.8 درصد و از لحاظ ارزش 49.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار بین بانکی ۵۰ درصد افزایش یافت/ نرخ سود بین بانکی در آذر ماه ۱۸.۱ درصد