حذف یارانه ثروتمندان به 2 روش ابرازی و شناسایی دولت

حذف یارانه ثروتمندان به 2 روش ابرازی و شناسایی دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که حذف یارانه اقشار غیر نیازمند به 2 روش ابرازی و شناسایی انجام می شود، گفت: برخی خانوارها با اینکه مستحق نیستند یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

حذف یارانه ثروتمندان به 2 روش ابرازی و شناسایی دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این که حذف یارانه اقشار غیر نیازمند به 2 روش ابرازی و شناسایی انجام می شود، گفت: برخی خانوارها با اینکه مستحق نیستند یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
حذف یارانه ثروتمندان به 2 روش ابرازی و شناسایی دولت