حساب بانکی افراد را چک نمی‌کنیم/نباید زندگی مردم را یکدفعه به هم بریزیم

حساب بانکی افراد را چک نمی‌کنیم/نباید زندگی مردم را یکدفعه به هم بریزیم
وزیر رفاه گفت: در برنامه حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه قرار نیست که حساب بانکی کسی را چک کنیم بلکه ابتدا به این افراد فرصت می‌دهیم تا خودشان بیایند و از دریافت یارانه انصراف دهند.

حساب بانکی افراد را چک نمی‌کنیم/نباید زندگی مردم را یکدفعه به هم بریزیم

وزیر رفاه گفت: در برنامه حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه قرار نیست که حساب بانکی کسی را چک کنیم بلکه ابتدا به این افراد فرصت می‌دهیم تا خودشان بیایند و از دریافت یارانه انصراف دهند.
حساب بانکی افراد را چک نمی‌کنیم/نباید زندگی مردم را یکدفعه به هم بریزیم