حسینی: تنوع و تکثر در هنرهای تجسمی نیازمند وحدت است

حسینی: تنوع و تکثر در هنرهای تجسمی نیازمند وحدت است
معاون هنری وزیر ارشاد در افتتاحیه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: هنرهای تجسمی عرصه رنگارنگ و نقشانقشی است. امروزه این تنوع و تکثر نیازمند وحدت بیش از دوران دیگر است.

حسینی: تنوع و تکثر در هنرهای تجسمی نیازمند وحدت است

معاون هنری وزیر ارشاد در افتتاحیه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: هنرهای تجسمی عرصه رنگارنگ و نقشانقشی است. امروزه این تنوع و تکثر نیازمند وحدت بیش از دوران دیگر است.
حسینی: تنوع و تکثر در هنرهای تجسمی نیازمند وحدت است