حمایت سناتور آلمانی از زنان مسلمان/ معلمان مسلمان با روسری سرکلاس حاضر شوند

حمایت سناتور آلمانی از زنان مسلمان/ معلمان مسلمان با روسری سرکلاس حاضر شوند
بر اساس قوانین بی‌طرفی برلین، معلمان، پلیس و کارکنان قضایی برای پوشیدن نمادهای مذهبی با محدودیت مواجه هستند. این ممنوعیت شامل روسری، صلیب یا نشان یهودی است.

حمایت سناتور آلمانی از زنان مسلمان/ معلمان مسلمان با روسری سرکلاس حاضر شوند

بر اساس قوانین بی‌طرفی برلین، معلمان، پلیس و کارکنان قضایی برای پوشیدن نمادهای مذهبی با محدودیت مواجه هستند. این ممنوعیت شامل روسری، صلیب یا نشان یهودی است.
حمایت سناتور آلمانی از زنان مسلمان/ معلمان مسلمان با روسری سرکلاس حاضر شوند