خاطره خواندنی معلمی که با دیدن اعلامیه فوت خود شوکه شد

خاطره خواندنی معلمی که با دیدن اعلامیه فوت خود شوکه شد
روز شنبه که 12 اردیبهشت بود صبح زود به مدرسه رسیدم اما سردرِ مدرسه پارچه مشکی را دیدم که نگرانم کرد کمی جلوتر متوجه شدم نام بنده روی پارچه مشکی نوشته شده است؛ با خودم فکر کردم یعنی چه کسی قصد شوخی با مرا داشته است.

خاطره خواندنی معلمی که با دیدن اعلامیه فوت خود شوکه شد

روز شنبه که 12 اردیبهشت بود صبح زود به مدرسه رسیدم اما سردرِ مدرسه پارچه مشکی را دیدم که نگرانم کرد کمی جلوتر متوجه شدم نام بنده روی پارچه مشکی نوشته شده است؛ با خودم فکر کردم یعنی چه کسی قصد شوخی با مرا داشته است.
خاطره خواندنی معلمی که با دیدن اعلامیه فوت خود شوکه شد

بک لینک رنک 6

روزنامه قانون