خروج ۲۰ اتوبوس حامل عناصر مسلح از شرق حلب

خروج ۲۰ اتوبوس حامل عناصر مسلح از شرق حلب
کاروان «اخراج تروریست‌ها» حاوی ۲۰ دستگاه اتوبوس مناطق شرقی حلب را به سمت غرب حلب ترک کرد.

خروج ۲۰ اتوبوس حامل عناصر مسلح از شرق حلب

کاروان «اخراج تروریست‌ها» حاوی ۲۰ دستگاه اتوبوس مناطق شرقی حلب را به سمت غرب حلب ترک کرد.
خروج ۲۰ اتوبوس حامل عناصر مسلح از شرق حلب