خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانیم

خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانیم
امام جمعه موقت تهران گفت: خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرده است و باید قدر امنیت امروز کشور را بدانیم.

خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانیم

امام جمعه موقت تهران گفت: خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرده است و باید قدر امنیت امروز کشور را بدانیم.
خون‌ شهدا در ایران اسلامی امنیت ایجاد کرد/ قدر امنیت امروز کشور را بدانیم