داعش مسئولیت انفجارهای اخیر بغداد را برعهده گرفت

داعش مسئولیت انفجارهای اخیر بغداد را برعهده گرفت
گروه تروریستی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت انفجارهای تروریستی در بغداد، مدعی شد که در این انفجارها 200 کشته و زخمی کشته‌اند.

داعش مسئولیت انفجارهای اخیر بغداد را برعهده گرفت

گروه تروریستی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت انفجارهای تروریستی در بغداد، مدعی شد که در این انفجارها 200 کشته و زخمی کشته‌اند.
داعش مسئولیت انفجارهای اخیر بغداد را برعهده گرفت