داغ رفتن شهدای آتش‌نشان همیشه تازه است

داغ رفتن شهدای آتش‌نشان همیشه تازه است
در حادثه پلاسکو، شانزده همکار غیور را از دست دادیم. کسانی که اگر نبودند، تعداد شهروندانی که در حادثه جانشان را از دست می‌دادند، بسیار بیش از این می‌شد.

داغ رفتن شهدای آتش‌نشان همیشه تازه است

در حادثه پلاسکو، شانزده همکار غیور را از دست دادیم. کسانی که اگر نبودند، تعداد شهروندانی که در حادثه جانشان را از دست می‌دادند، بسیار بیش از این می‌شد.
داغ رفتن شهدای آتش‌نشان همیشه تازه است