دانستن درباره‌ی زبان به چه درد می‌خورد؟

دانستن درباره‌ی زبان به چه درد می‌خورد؟
از این پس می‌کوشم گاه یادداشتی درباره‌ی زبان بنویسم به قصد نشان دادن چیزهایی جالب و سودمند درباره‌ی زبان. خواندن و دریافتن این یادداشت‌ها کمک می‌کند کم‌تر و دیرتر قربانی شیادانی شویم که می‌کوشند از آب گل‌آلود کمی دانش عمومی درباره‌ی زبان ماهی محبوبیت و برکشیدن خود را بگیرند.

دانستن درباره‌ی زبان به چه درد می‌خورد؟

از این پس می‌کوشم گاه یادداشتی درباره‌ی زبان بنویسم به قصد نشان دادن چیزهایی جالب و سودمند درباره‌ی زبان. خواندن و دریافتن این یادداشت‌ها کمک می‌کند کم‌تر و دیرتر قربانی شیادانی شویم که می‌کوشند از آب گل‌آلود کمی دانش عمومی درباره‌ی زبان ماهی محبوبیت و برکشیدن خود را بگیرند.
دانستن درباره‌ی زبان به چه درد می‌خورد؟

فروش بک لینک