دربی8-8 می شود یا 9-6؟/شش تایی ها چند برابر 4تایی ها!

دربی8-8 می شود یا 9-6؟/شش تایی ها چند برابر 4تایی ها!
بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه 90 اعتقاد دارند دربی را پرسپولیس می برد.

دربی8-8 می شود یا 9-6؟/شش تایی ها چند برابر 4تایی ها!

بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه 90 اعتقاد دارند دربی را پرسپولیس می برد.
دربی8-8 می شود یا 9-6؟/شش تایی ها چند برابر 4تایی ها!

بک لینک قوی