در استان مرکز طب کار برای بررسی شرایط جسمانی رانندگان داریم

در استان مرکز طب کار برای بررسی شرایط جسمانی رانندگان داریم
بهمن خسروانی در نشست خبری هفته راهداری وحمل ونقل رانندگان در سالن جلسات گفت:مسئولیت کالا ومسافر وترانزیت برعهده حمل ونقل بوده که از اردیبهشت ماه سالجاری براساس مصوبه اداره کل راه وشهرسازی حمل ونقل رانندگان نیزبه وظایف راهداری اضافه شد.

در استان مرکز طب کار برای بررسی شرایط جسمانی رانندگان داریم

بهمن خسروانی در نشست خبری هفته راهداری وحمل ونقل رانندگان در سالن جلسات گفت:مسئولیت کالا ومسافر وترانزیت برعهده حمل ونقل بوده که از اردیبهشت ماه سالجاری براساس مصوبه اداره کل راه وشهرسازی حمل ونقل رانندگان نیزبه وظایف راهداری اضافه شد.
در استان مرکز طب کار برای بررسی شرایط جسمانی رانندگان داریم