دستگیری 2 باند جعل مدارک تحصیلی/ پیشگیری از جعل به استانها واگذار شد

دستگیری 2 باند جعل مدارک تحصیلی/ پیشگیری از جعل به استانها واگذار شد
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کشف 2 باند جعل مدارک تحصیلی در کشور گفت: یک باند در شهرستان‌های استان تهران و دیگری نیز توسط مرجع قضایی کشف شده است.

دستگیری 2 باند جعل مدارک تحصیلی/ پیشگیری از جعل به استانها واگذار شد

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کشف 2 باند جعل مدارک تحصیلی در کشور گفت: یک باند در شهرستان‌های استان تهران و دیگری نیز توسط مرجع قضایی کشف شده است.
دستگیری 2 باند جعل مدارک تحصیلی/ پیشگیری از جعل به استانها واگذار شد