دشمنان قسم خورده مسلمانان تلاش دارند به اختلافات دامن بزنند

دشمنان قسم خورده مسلمانان تلاش دارند به اختلافات دامن بزنند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان قسم خورده مسلمانان تلاش دارند تا با نفوذ در میان آنان به اختلافات دامن بزنند و این وظیفه کشورهای اسلامی است که از گسترش اختلافات جلوگیری کنند.

دشمنان قسم خورده مسلمانان تلاش دارند به اختلافات دامن بزنند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمنان قسم خورده مسلمانان تلاش دارند تا با نفوذ در میان آنان به اختلافات دامن بزنند و این وظیفه کشورهای اسلامی است که از گسترش اختلافات جلوگیری کنند.
دشمنان قسم خورده مسلمانان تلاش دارند به اختلافات دامن بزنند