دنباله‌داری‌ که ناگهان پر نور شد!/عکس روز ناسا

دنباله‌داری‌ که ناگهان پر نور شد!/عکس روز ناسا
دنباله‌دار «لینییر» به صورت ناگهانی پرنور شده است. عکس روز ناسا به تصویری از همین دنباله‌دار اختصاص پیدا کرده است.

دنباله‌داری‌ که ناگهان پر نور شد!/عکس روز ناسا

دنباله‌دار «لینییر» به صورت ناگهانی پرنور شده است. عکس روز ناسا به تصویری از همین دنباله‌دار اختصاص پیدا کرده است.
دنباله‌داری‌ که ناگهان پر نور شد!/عکس روز ناسا

بک لینک رنک 8