دور بعدی مذاکرات آستانه اوایل اسفند برگزار می‌شود

دور بعدی مذاکرات آستانه اوایل اسفند برگزار می‌شود
نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه می‌گوید دور بعدی مذاکرات آستانه اواخر فوریه (اوایل اسفند) برگزار می‌شود.

دور بعدی مذاکرات آستانه اوایل اسفند برگزار می‌شود

نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه می‌گوید دور بعدی مذاکرات آستانه اواخر فوریه (اوایل اسفند) برگزار می‌شود.
دور بعدی مذاکرات آستانه اوایل اسفند برگزار می‌شود