دومین کنفرانس امنیتی تهران آغاز به کار کرد

دومین کنفرانس امنیتی تهران آغاز به کار کرد
دومین کنفرانس امنیتی تهران با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و پژوهشگرانی از 49 کشور، دقایقی قبل در سالن اجلاس سران آغاز شد.

دومین کنفرانس امنیتی تهران آغاز به کار کرد

دومین کنفرانس امنیتی تهران با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و پژوهشگرانی از 49 کشور، دقایقی قبل در سالن اجلاس سران آغاز شد.
دومین کنفرانس امنیتی تهران آغاز به کار کرد