دکتر مقداد پیرصاحب استاد شایسته پاوه ای به درجه پروفسوری ارتقاء یافت

دکتر مقداد پیرصاحب استاد شایسته پاوه ای به درجه پروفسوری ارتقاء یافت
دکتر مقداد پیرصاحب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رشته مهندسی بهداشت محیط به درجه پروفسوری رسید.

دکتر مقداد پیرصاحب استاد شایسته پاوه ای به درجه پروفسوری ارتقاء یافت

دکتر مقداد پیرصاحب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رشته مهندسی بهداشت محیط به درجه پروفسوری رسید.
دکتر مقداد پیرصاحب استاد شایسته پاوه ای به درجه پروفسوری ارتقاء یافت