رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود
نسیم نوشت: رسول کوهپایه زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.برخی دوست دارند که زنجانی هیچ وقت از وضعیت فعلی رهایی پیدا نکند.

رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

نسیم نوشت: رسول کوهپایه زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.برخی دوست دارند که زنجانی هیچ وقت از وضعیت فعلی رهایی پیدا نکند.
رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

فروش بک لینک