رئیس ستاد ارتش ترکیه از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد

رئیس ستاد ارتش ترکیه از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد
رئیس ستاد ارتش ترکیه عصر امروز از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد.

رئیس ستاد ارتش ترکیه از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد

رئیس ستاد ارتش ترکیه عصر امروز از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد.
رئیس ستاد ارتش ترکیه از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد