رشد قیمت مسکن سال آینده در حد تورم است/ پروژه احداث واحدهای کوچک در جنت‌آباد تهران کلید می‌خورد

رشد قیمت مسکن سال آینده در حد تورم است/ پروژه احداث واحدهای کوچک در جنت‌آباد تهران کلید می‌خورد
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر اینکه رشد قیمت مسکن در سال آینده در همان حد تورم خواهد بود، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا آمار واحدهای خالی از سکنه افزایش یابد، بنابراین شرکت‌های لیزینگ می‌توانند این واحدهای خالی را وارد بازار کنند.

رشد قیمت مسکن سال آینده در حد تورم است/ پروژه احداث واحدهای کوچک در جنت‌آباد تهران کلید می‌خورد

عضو انجمن انبوه‌سازان تهران با تأکید بر اینکه رشد قیمت مسکن در سال آینده در همان حد تورم خواهد بود، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا آمار واحدهای خالی از سکنه افزایش یابد، بنابراین شرکت‌های لیزینگ می‌توانند این واحدهای خالی را وارد بازار کنند.
رشد قیمت مسکن سال آینده در حد تورم است/ پروژه احداث واحدهای کوچک در جنت‌آباد تهران کلید می‌خورد