روزنامه لبنانی: اتاق‌های عملیات آشوب‌های ایران در «هرات» و «اربیل» بود

روزنامه لبنانی: اتاق‌های عملیات آشوب‌های ایران در «هرات» و «اربیل» بود
روزنامه البناء لبنان با تشریح نقش معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در خط‌دهی به ولی‌عهد عربستان علیه ایران، نوشت:به رغم خاموش شدن آشوب‌ها در ایران، باید گفت که اتاق‌های عملیات آشوب‌های ایران در هرات و اربیل است.

روزنامه لبنانی: اتاق‌های عملیات آشوب‌های ایران در «هرات» و «اربیل» بود

روزنامه البناء لبنان با تشریح نقش معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در خط‌دهی به ولی‌عهد عربستان علیه ایران، نوشت:به رغم خاموش شدن آشوب‌ها در ایران، باید گفت که اتاق‌های عملیات آشوب‌های ایران در هرات و اربیل است.
روزنامه لبنانی: اتاق‌های عملیات آشوب‌های ایران در «هرات» و «اربیل» بود